Hei Nippon!

Fumi Io, Junyong Ju, Johanna Gullichsen, Simo Heikkilä, Miwa Ishizuka, Yasushi Koyama, Akira Kozaka, Tomoko Kurahara & Satoko Sai, Nathalie Lahdenmäki, Akiko Nakatani, Naoto Niidome, Ai Ono, Masayoshi Oya, Rutsuko Sakata, Satoshi Yoshida, Akiyoshi Totoki, Yoshimasa Yamada